પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગર
http://www.spgandhinagar.gujarat.gov.in

હોસ્પિટલો

6/5/2020 12:07:35 AM

હોસ્પીટલો ના તાકીદના સંપર્ક નંબર (ર૪/૭)

અ.નં.

વિગત

ટેલિફોન નંબર

પોલીસ સેવા માટે

પોલીસ કન્ટ્રોલરૂમ

૧૦૦,
૨૩૨૧૦૯૧૪,
૨૩૨૧૦૧૦૮,
 ફેકસ G\P૨૩૨૧૦૯૦૬

સે.ર૧ પો.સ્ટે.

૨૩૨૨૧૦૨૧,/૨૩૨૫૩૭૨૨

સે. ૭ પો.સ્ટે.

૨૩૨૨૦૮૨૭,/૨૩૨૫૯૮૦૫

ઇન્ફોસીટી પો.સ્ટે.

૨૩૨૩૬૧૬૧

ચિલોડા પો.સ્ટે.

૨૩૨૭૩૬૦૦/૨૩૨૭૩૭૩૭

પેથાપુર પો.સ્ટે.

૨૩૨૧૬૫૩૩/૨૩૨૧૫૨૩૫

ડભોડા પો.સ્ટે.

૨૩૯૫૫૫૪૨/૨૩૭૫૫૭૪૭

દહેગામ પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૧૬-૨૩૨૬૩૨

રખિયાલ પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૧૬-૨૬૭૫૩૩

કલોલ શહેર પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૬૪-૨૨૩૩૯૨/૨૨૭૦૨૩

કલોલ તાલુકા પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૬૪-૨૨૧૩૯૪/૨૨૭૦૨૨

સાંતેજ પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૬૪-૨૮૬૧૯૦

અડાલજ પો.સ્ટે.

૨૩૯૭૧૩૩૫/૨૩૯૭૦૭૮૪

માણસા પો.સ્ટે.

૯૫૨૭૬૩-૨૭૦૪૦૧/૨૭૦૦૫૨

ટ્રાફીક પો.સ્ટે.

૨૩૨૩૦૬૮૪

મહિલા પો.સ્ટે.

૨૩૨૪૭૦૯૬

ફાયર બ્રિગેડ સેવા માટે

ફાયર બ્રિગેડ

૧૦૧,
૨૩૨૨૨૭૪૨

સિવિલ હોસ્પિટલ સેવા માટે

સિવીલ હોસ્પીટલ

૨૩૨૨૧૯૩૧,
૨૩૨૨૧૯૩૨

એમ્બ્યુલન્સ/શબવાહીની

૧૦૨

રખડતાં ઢોર માટે

નોટીફાઈડ

૨૩૨૨૦૪૪૦,
૨૩૨૨૨૭૧૮

પેથાપુર(ખાનગી)

૨૩૨૧૭૫૯૪

 

ઝેરી સરીસૃપ પ્રાણીઓ માટે

પ્રવીણભાઈ પટેલ
(ખાનગી )

૨૩૨૧૬૨૧૬,
મો.નં.૯૮૨૫૦૬૩૬૪૦

અન્ય (ખાનગી )

૨૩૨૩૯૪૭૩,
૨૩૨૫૩૧૨૨

ગીર ફાઉન્ડેશન

૨૩૨૨૧૩૮૫

ફકત ઓફિસ સમય દરમિયાન

ઈન્દ્રોડા પાર્ક

૨૩૨૨૨૫૬૦

સરિતા ઉઘાન

૨૩૨૨૦૫૬૦

ધાયલ/ માંદા પ્રાણીઓ તથા
માણસોના મૃતદેહને
અંતિમ સંસ્કાર માટે

એસ.જી. ફાઉન્ડેશન
(ખાનગી)

મો.નં. ૯૮૯૮૦૩૩૩૩૫

 

ગજાનન જોષી

૨૩૨૨૧૬૯૬(ફકત અંતિમ સંસ્કાર સારુ)

વી.જી. વ્યાસ

૨૩૨૩૨૫૦૯
(ફકત અંતિમ સંસ્કાર સારુ)

બિનવારસી લાશ માટે
(ખાનગી)

જુનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ

૩૨૩૨૦૫૯૮,
૨૩૨૪૫૪૬૬

કમલભાઈ ચૌધરી

મો. ૯૮૨૫૦૭૩૩૯૮

અરુણભાઈ બૂંચ

૨૩૨૬૦૩૭૦

કેતનભાઈ ધોળુ

મો. ૯૮૨૫૨૮૩૮૭૪,
૨૩૨૩૩૪૬૬,/૨૩૨૨૯૮૪૨

જે.એન. પરીખ

૨૩૨૨૯૭૧૧

બિનેશભાઈ વસાવડા

૨૩૨૪૭૮૭૦

કેશુભાઈ ઘાસવાળા

૨૩૨૨૩૪૬૪