પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગર
http://www.spgandhinagar.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

6/5/2020 12:03:11 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત