હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

તા.૯/૧૧/૨૦૧૫ થી તા ૧૫/૧૧/૨૦૧૫ દરમ્યાન ગાંધીનગર જીલ્લાની સારી કામગીરીની વિગત

(૧)  પો.ઇન્સશ્રી માણસા નોઅને મળેલ બાતમી આધારે  માણસા પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં-૫૩૦/૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬ બી, ૬૫ એઇ ૧૧૬બી, ૮૧ મુજબ કેશ તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં આરોપી પાસેથી  ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ-૮૪ કિ રૂ ૩૩૬૦૦/-ની તથા બીયર ભરેલ ટીન નંગ-૧૯૦ કિંમત રૂ.૧૯૦૦૦/- ની મળી તથા મોબાઇલ નંગ-૨ કિંમત રૂ.૧૦૦૦/- યામાહા કંપનીનું ટુ વ્હીલર કિં.રૂ.૫૦૦૦૦/-નું મળી કુલ કિંમત રૂ.૧૦૩૬૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી પ્રોહિનો કવોલીટી કેશ કરવામાં આવેલ છે. તથા

(૨) માણસા પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં-૫૩૪/૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬ બી, ૬૫ એઇ ૮૧,૧૧૬ મુજબ કેશ તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં આરોપીએ ટાટા સુમો ગાડી ની કિંમત રૂ.૬૦૦૦૦૦/- ગણાય અને સદર ગાડીના ચાલક આરોપીએ  ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ-૨૨ કિ રૂ ૭૮૦૦/-ની તથા બીયર નંગ-૫૬૦ કિં.રૂ.૫૬૦૦૦/-નો ભરી કુલ મુદ્દામાલ કિં.રૂ.૬૬૩૮૦૦/- લાકરોડા ગામની સીમ માં બીનવારસી હાલતમાં મુકી ભાગી ગયેલ

(૩) પો.સ.ઇશ્રસી પેથાપુર નાઓને તા-૧૫/૧૧/૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે મોજે પેથાપુર ટાઉન કસ્બામાં આરોપીન-૧ નામ રહેણાંક મકાન ખાતે જુગાર રમતાં ૬ આરોપી પકડી રોકડ ૧૪૩૧૦ તથા અન્ય  મુદામાલ મળી–કુલ કી.રૂ.-૧૯૩૧૦/-સાથે પકડી પાડી  પેથાપુર પો.સ્ટે.--ગુ.ર.ન-૨૩૮/૨૦૧૫ જુગાર ધારા કલમ-૪,૫ મુજબ કાયદેસર કરેલ

(૪) પો.સ.ઇશ્રી પેથાપુર નાઓને તા ૧૪/૧૧/૧૫ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે  રાંધેજા ગામની સીમમાં . મહીન્દ્રા મેકસ ગાડી ન- GJ-2-BD-1144 ના ચાલક સુરેશસીંહ રણજીતસીંહ ચાવડા રહે.સમૌ રામજી મંદીર સામે ચાવડાવાસ તા.માણસા જી.ગાંધીનગર નાઓના કબ્જા માંથી વિદેશી બીયર ની પેટી નંગ-૧૮ જેમાં બીયર ટીન-૪૩૨ કી.રૂ-૪૩,૨૦૦/-સાથે પકડાઇ ગયેલ આ બાબતે પ્રોહી.ગુ..નં. ૨૮૬/૧૫  પ્રોહી  ક. ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬બી,૮૧ મુજબ. કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલ

(૫) પો.ઇન્સશ્રી દહેગામ નાઓને તા ૧૧/૧૧/૧૫ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે મોજે  નેહરૂ ચોકડી પાસેથી મહેન્દ્ર બોલેરો પકડી પાડી (૧) રોયલ સ્ટેગ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી 750 એમ.એલની નંગ-60 બોટલ મળી આવેલ જે એક બોટલની કિ.રૂ.400/- લેખે કુલ કિ.રૂ.24000/- તથા (૨) ગ્રીન લેબલ વ્હીસ્કી 750 એમ.એલ.ની નંગ 60 બોટલ મળી આવેલ જે એક બોટલની કિ.રૂ 300/- લેખે કુલ કિ.રૂ 18000/-  તથા એક જીઓની કમ્પનીનો મોબાઇલ કિ.રૂ 600/-ની તથા સેમંસગ કંમ્પનીનો મોબાઇલ કિં.રૂ.500/- એક મહિન્દ્રા બોલેરો ગાડી કિ.રૂ 4,00,000/- નીગણી કુલ રૂ. 4,43,100/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી દહેગામ પો.સ્‍ટે. પ્રોહિ ગુ.ર.ન..૩૯૪/૧૫ પ્રોહિ એક્ટ કલમ-૬૬બી, ૬૫ એ,ઇ,૧૧૬ બી, ૮૧ મુજબ  કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલ

(૬) પો.ઇન્સશ્રી અડાલજ પો.સ્ટે નાઓનેતાફ૧૧/૧૧/૧૫ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે મોજે- કોટેશ્વર ચિંતવન એપાર્ટમેન્ટની સામે આવેલ ભંગારના છાપરાની પાછળ જાહેરમાં જુગારની રેઇડ કરી ૭ ઇસમો પકડી  રોકડ રૂ.૧૨૯૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૫ કિ.રૂ. ૫૫૦૦/- નો કુલ કિ.રૂ. ૧૮૪૩૦/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરી અડાલજ  સે ગુ.ર.નં.- ૧૯૧  /૧૫ જુગાર  કલમ ધારા ૧૨ મુજબ   કાયદેસર કરેલ

(૭) રખિયાલ પો.સ.ઇ શ્રીને મળેલ બાતમી આધારે પીપળજ ગામે દિનેશજી મગનજીના ત્યા રેઇડ કરી (૧) ગ્રીન લેબલ. વ્‍હીસકી-  ૭૫૦ મી.લી. બોટલ.નં-૧૦૮  કી.રૂ. ૩૨૪૦૦/-(ર) મેજીક મુમેન્ટ વ્‍હીસકી - ૭૫૦ મી.લી બોટલ.નં-૬૦    કિ.રૂ. ૧૮૦૦૦/-(૩) રોયલ સ્ટેગ વ્‍હીસકી૭૫૦ મી.લી બોટલ.નં-૧૮ કિ.રૂ. ૭૨૦૦/-(૪) રોયલ સ્ટેગ વ્‍હીસકી ૧૮૦ મી.લી બોટલ.નં-૨૪૫   કિ.રૂ. ૨૪૫૦૦/-(૫) એવરીડે ગોલ્ડ વ્‍હીસકી  ૭૫૦ મી.લી બોટલ.નં-૨૪ કિ.રૂ.૭૨૦૦/-(૬) બ્રેસ્ટો  વ્‍હીસકી ૧૮૦ મી.લી બોટલ.નં-૮૭   કિ.રૂ.૮૭૦૦/-(૭) હેવર્ઙ-૫૦૦૦ બીયર ટીન-૫૦૦ મી.લી.ટી.નં-૧૪૪  કિ.રૂ.૧૪૪૦૦

 

 મળી. કુલ.બોટલ.નં- ૬૮૬  કિ.રૂ.  ૧.૧૨૪૦૦/- રાખી ભાગી ગયેલ જેના વિરૂધ્ધ પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૦૯/૧૫પ્રોહી કલમ ૬૬.૧બી,૬૫.એ.ઇ,૧૧૬.બી, મુજબ   કાયદેસર કરેલ

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેન્ટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
ઓપરેશન - ૧૦૦
ઓપરેશન સમર કરવામાં આવેલ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 16-11-2015